Met de Huisvestingswet krijgt u te maken als u een woning wilt splitsen, samenvoegen of onttrekken uit de woningvoorraad. Het belangrijkste belang achter de Huisvestingswet is de bescherming en instandhouding van de woningvoorraad. Op basis van de wet kan de gemeente een Huisvestingsverordening vaststellen, waaruit de vergunningsplichten gelden voor splitsen, samenvoegen of onttrekken van woonruimte.

 

Short stay in Amsterdam

 

Een populair item in Amsterdam is short stay. Met short stay wordt bedoeld dat woonruimte wordt aangewend voor kortstondig verblijf door toeristen en/of expats. Doordat de woonruimte niet langer voor normale woondoeleinden wordt gebruikt, spreken de gemeenten over woningonttrekking. Voor short stay is daarom in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 

De gemeente Amsterdam voert een speciaal short stay beleid. Daaruit volgt dat short stay in beginsel is toegelaten, maar dat stadsdelen zelf de regie mogen voeren in welke mate zij short stay toestaan. Zo is in het stadsdeel Centrum slechts short stay mogelijk, als het onttrekking van woonruimte betreft, die voor 2008 aan de woningvoorraad is toegevoegd en de onttrekking past binnen het quotum wat voor die wijk is vastgesteld. Betreft het een onttrekking van woonruimte die na 2008 bij de woningvoorraad is toegevoegd? Dan is geen short stay vergunning nodig, maar moet de short stay nog wel binnen het bestemmingsplan passen.

 

Splitsing van woonruimte

 

Door een appartement te splitsen in twee appartementen ontstaan twee wooneenheden en wordt de woningvoorraad groter. In beginsel is dit positief. In Amsterdam echter, zijn veel te kleine appartementen door splitsing ontstaan. Zie bijvoorbeeld woningen in het Centrum of in de Pijp. De gemeente Amsterdam voert sinds jaren een actief splitsingsbeleid. Dit wil zeggen dat splitsing niet in alle gevallen is toegestaan. Voor panden die voor 1940 zijn gebouwd is altijd een splitsingsvergunning nodig. Die wordt in beginsel verleend als de woning boven de huurtoeslaggrens van € 681,02. De woning moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Als de woning echter onder de huurtoeslaggrens valt van € 681,02, dan is splitsing slechts mogelijk als het quotum nog niet is bereikt. In de praktijk komt het erop neer dat er alleen nog gesplitst kan worden in de stadsdelen Oost en West. Er zijn uitzonderingen voor eigenaren van woningen die langer dan een jaar in de woning wonen. Die kunnen in sommige gevallen wel in aanmerking komen voor een splitsingsvergunning.

 

Kamerverhuur

 

In de gemeente Amsterdam is in sommige gevallen ook vergunning nodig voor kamerverhuur. De gemeente redeneert het zo dat door kamerverhuur zelfstandige woonruimte wordt omgezet in meerdere onzelfstandige woonruimten en ziet het daarom als woningonttrekking. Voor woningen onder de huurtoeslaggrens wordt doorgaans vergunning geweigerd.

 

Samenvoegen van woonruimte

 

Het tegenovergestelde van splitsen is het samenvoegen van woonruimte. Zo worden twee kleinere appartementen (weer) één. In beginsel niet negatief, maar de woningvoorraad van goedkope woningen (onder de huurtoeslaggrens) wordt door de gemeente Amsterdam beschermd. Dat wil zeggen dat er niet teveel goedkope woningen mogen worden samengevoegd zodat er meer woningen in het dure segment ontstaan. De gemeente Amsterdam voert ook op het gebied van samenvoegen een streng beleid.

 

Financiële compensatie

 

Diverse stadsdelen vragen een financiële compensatie voor het onttrekken van woningen uit de woningvoorraad. Dit kan oplopen tot 12% van de WOZ-waarde van de woning.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw onroerend goed? Neemt u dan vrijblijvend met ons contact op.