Soms handelt de overheid onrechtmatig of neemt de overheid besluiten waarbij de schade voor een betrokkene moet worden vergoed. Door de nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is het overheidsaansprakelijkheid vereenvoudigd.

 

Nadeelcompensatie

 

Als de overheid in de rechtmatige uitoefening van zijn haar publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, moet de overheid de benadeelde een schadevergoeding toewijzen. Om een schadevergoeding te krijgen dient u een verzoek in bij het bestuursorgaan dat het schadeveroorzakende besluit heeft genomen.

 

Schade blijft voor de rekening van de aanvrager als hij het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard, hij de schade had kunnen beperken door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden, de schade zelf heeft veroorzaakt of een vergoeding op een andere manier geregeld is (compenserende maatregelen).

 

Onrechtmatige besluiten

 

In sommige gevallen lijdt iemand schade door een onrechtmatig besluit. De onrechtmatigheid van het besluit kan vast komen te liggen door een uitspraak van de rechtbank of Raad van State waarbij het besluit wordt vernietigd of in de gevallen waarin de overheid de onrechtmatigheid erkent. Bij de beoordeling van uw schadeclaim is wordt beoordeeld of de schade het rechtstreeks gevolg is van het besluit. Daarnaast moet u niet zelf schuldig zijn aan de schade of het groter worden daarvan. Uw schade moet u bovendien onderbouwen. U kunt niet zomaar iets claimen. Aan immateriële schade, zoals emotionele schade, valt moeilijk een prijskaartje te hangen. In het bestuursrecht wordt die schade dan ook zelden vergoed.

 

Door de nieuwe wet kunt u niet langer een verzoek om een schadevergoeding bij de overheid indienen. Er is een verdeling gemaakt voor de verschillende soorten schadeveroorzakende besluiten. De bestuursrechter is bevoegd voor alle besluiten waarbij de Centrale Raad van Beroep en de Belastingrechter hoogste bevoegd rechter is. Voor ruimtelijke ordening en milieuzaken kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht als de schade niet meer bedraagt dan € 25.000,-. U mag er echter ook voor kiezen om uw zaak aan de civiele rechter voor te leggen. In de andere gevallen dient u uw verzoek in bij de rechtbank, sector civiel recht.

 

Overheidsaansprakelijkheid is erg complex. Wij raden u aan deskundige hulp in te schakelen voor uw claim. De overheidsaansprakelijkheid specialisten van Oudaen advocatuur staan u graag bij.