De overheid maakt plannen voor de ruimtelijke ordening. Zo maakt de rijksoverheid structuurvisies met hoofdlijnen van ruimtelijk beleid of inpassingsplannen voor ruimtelijke projecten. De gemeente maakt structuurvisies en bestemmingsplannen. Particulieren en ondernemers hebben het meeste met bestemmingsplannen te maken.

 

Bestemmingsplannen

 

Bestemmingsplannen bevatten regels over het gebruik en bebouwing van percelen. Een bestemmingsplan is toelatingsplanologie. Het bepaalt wat men wel en niet mag doen, maar kan geen verplichtingen opnemen. Bestemmingsplannen zijn voor particulieren en ondernemers van groot belang, al wordt dat nog in de praktijk vaak onderschat. Een bestemmingsplan bepaalt wat voor bouwrechten een eigenaar van een perceel heeft, maar ook welke bouwrechten diens buren hebben. Als bouwrechten eenmaal zijn gegeven, dan kan de omgevingsvergunning voor een bouwproject dat binnen die regels blijft, bijna niet meer worden tegengehouden.

 

Procedure

 

Een bestemmingsplan wordt doorgaans eerst als voorontwerp ter inzage gelegd. Particulieren, ondernemers en andere overheden kunnen hierop een inspraakreactie geven. Daarna wordt een ontwerpbestemmingsplan bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Hierop kunnen particulieren, ondernemers en overheden een zienswijze indienen. Dit moment is erg belangrijk. Als iemand geen zienswijze indient, kan diegene later niet in beroep tegen het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan. Wees er dus op tijd bij!

 

Actualiseringsronde

 

Vanwege de deadline die de Wet ruimtelijke ordening de gemeenten heeft gesteld, hebben de gemeenten in Nederland afgelopen jaar hun bestemmingsplannen geactualiseerd. Onze ervaring leert ons dat hierbij helaas wel eens fouten zijn gemaakt. U kunt hierdoor schade hebben geleden. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade (link).

 

Project- of gebiedsontwikkeling

 

Projecten die niet binnen het bestemmingsplan passen, kunnen worden toegestaan als de gemeenteraad daarvoor een klein bestemmingsplan maakt of wanneer het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan. In deze gevallen hebt u een goede ruimtelijke onderbouwing nodig waarin alle ruimtelijke aspecten zijn afgewogen. Oudaen Advocatuur helpt u hier graag verder mee.
 
Optioneel: een ruimtelijke onderbouwing maken wij voor € 695,00, excl. Btw en bijkomende onderzoekskosten.