Bel voor Advies: 020 646 11 84
blogpost

Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Oudaen advocatuur.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Oudaen advocatuur.

3. Oudaen advocatuur is een samenwerkingsverband tussen de volgende (rechts)personen:  B. Meijer. welke is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 34321738 en; M. Meijer welke is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 64885607. Beiden personen zijn ingeschreven als advocaat in Nederland, bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuijskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel 070-3353535, info@advocatenorde.nl.

4. Iedere aansprakelijkheid van Oudaen advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Oudaen advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 2: Borgsom/voorschot

1. De advocaten van Oudaen advocatuur zullen met de werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat u zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot. De hoogte ervan zal door ons per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. De borgsom/het voorschot strekt tot zekerheid van uw financiële verplichtingen jegens ons en krijgt u bij beëindiging van de opdracht terug.

2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt u, los van de borgsom/het voorschot, om de drie maanden een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde periode van drie maanden, zullen deze in de daaropvolgende periode van drie maanden bij u in rekening gebracht worden.

3. Oudaen advocatuur heeft het recht de borgsom/het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 3: Honorarium

1.Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat u aan Oudaen advcatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door ons jaarlijks vast te stellen uurtarieven.

2. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen proberen wij voor zover dat mogelijk is een indicatie te geven van de te verwachten kosten van onze werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat wij niet kunnen beïnvloeden de omvang van de werkzaamheden die als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken.

3. Kosten die wij namens u aan derden voldoen, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht.

4. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling bent u zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd.

5. Vaste tarieven dienen onmiddellijk na aanvaarding van de opdracht te worden voldaan.

Artikel 4: Gefinancierde rechtsbijstand

1.Oudaen advocatuur staat ook daarvoor in aanmerking komende cliënten bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; www.rvr.org.

2. Indien voor de rechtszoekende/u gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de rechtszoekende/u om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.

3. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ’toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen u en de behandelend advocaat. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Oudaen advocatuur is bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

4. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Oudaen advocatuur met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

5. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zult u het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren.

Artikel 5. Identificatieplicht

Oudaen advocatuur handelt in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die per 1 augustus 2008 in werking is getreden. Deze wet vervangt de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren (cliëntenonderzoek) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6. Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en wat Oudaen advocatuur doet om uw privacy te beschermen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Onze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Oudaen advocatuur kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens, van u te verwerken. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites (www.oudaen-advocatuur.nl ) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten die u bij Oudaen advocatuur afneemt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

• naw gegevens

• bedrijfsgegevens

• telefoonnummer

• e-mailadres

• functienaam en eventuele titel

• geboortedatum

• geslacht

• IBAN

• interesses

• informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een blogpost of een bericht in het contactformulier

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

• om met u overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren ter zake het verrichten van juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;

• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de te verrichten werkzaamheden (bijv. rechtbank, deurwaarder, incassobureau, etc).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Voor bewaren van onze dossiers zijn de richtlijnen van de Orde van Advocaten leidend en hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens inzien en een verzoek doen tot wijziging/verwijdering. Dat kan via het contactformulier op onze website of door een mail te sturen naar info@oudaen-advocatuur.nl

In een (lopend) dossier kunt u ook contact opnemen met uw verantwoordelijke advocaat.

Wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen als uw verzoek in overeenstemming is met geldende wetgeving.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 6: Archivering van dossiers

Oudaen advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u de van u afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na archivering zijn verstreken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Oudaen advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

2. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat Oudaen advocatuur aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.

Artikel 8: Klachtenregeling

1.Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over onze dienstverlening of de hoogte van een factuur legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. De betrokken advocaat tracht in eerste instantie samen met de cliënt(e) tot een oplossing te komen.

2.Indien dit niet mogelijk is dan zal een kantoorgenoot, als klachtenfunctionaris fungeren. De klachtenfunctionaris behandelt uw bezwaren. Waarbij het model klachtreglement van de Orde van advocaten als leidraad wordt genomen. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

2. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Uw klacht zal binnen vier (4) weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk afgehandeld worden

3. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd.

4. Wanneer in het contact met cliënt(e) de klacht naar de mening van cliënt(e) niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, wordt de cliënt(e) door de klachtenfunctionaris gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot de deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam.

Artikel 9

1. Oudaen advocatuur is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

Artikel 10: Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen u en Oudaen advocatuur wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.

Oudaen advocatuur, Algemene Voorwaarden, versie januari 2020

Informatie over