Bel voor Advies: 020 646 11 84
vastgoedrecht

Appartementsrecht

Appartementsrecht is een vorm van mede-eigendom dat afwijkt van het normale patroon. Het appartementsrecht zoals dit wij dit kennen is in 1952 in de wet gekomen en in de jaren nadien aanpast tot een zeer goed ‘ werkbaar’ recht. Van de mogelijkheid om gebouwen te splitsen wordt op zeer ruime schaal gebruik gemaakt.

Door middel van splitsing van een gebouw in appartementsrechten wordt er een mede-eigendom gecreëerd, waarbij de verkrijger van het mede-eigendom een aandeel verkrijgt in de eigendom van een gebouw in welk aandeel is begrepen de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw, het privé gedeelte, alsmede het medegebruik van de overige gedeelten van het gebouw, de gemeenschappelijke zaken. In de splitsingsakte wordt beschreven welk deel privé is en welk deel gemeenschappelijk.

Het mede-eigendom verplicht tot gezamenlijkheid van de eigenaren en om deze gezamenlijkheid een goede basis te geven heeft de wetgever er voor gekozen om van rechtswege het lidmaatschap van de vereniging van eigenaars aan het appartementsrecht te verbinden. Deze vereniging dient bij akte van splitsing te worden opgericht.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de betrokken appartementseigenaren en ziet ook op toe op de nakoming van de verplichtingen van de appartementseigenaren jegens elkaar en kan daartoe zelfs in een procedure tegen de eigenaren optreden.

In de splitsingsakte wordt ook een reglement, mede inhoudende statuten voor de vereniging, van toepassing verklaard. Uit de wet volgt welke onderwerpen in ieder geval in het reglement geregeld moeten worden. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een modelreglement.

De appartementseigenaren dienen bij de uitoefening van hun rechten zich jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Dit is niet in het appartementsrecht neergelegd, maar volgt uit het algemene verenigingsrecht. Deze maatstaf voor het gebruik van rechten dient bij de lezing en uitleg van het reglement goed voor ogen te worden gehouden.

Informatie over