Bel voor Advies: 020 646 11 84
vastgoedrecht

De vereniging van eigenaren

Het doel van de VvE is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren.

De VvE als rechtspersoon beschikt over verscheidene organen, zoals de vereniging van eigenaren en het bestuur. Bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen komen toe aan de vergadering, die hierdoor het belangrijkste orgaan van de vereniging is.

Alle appartementseigenaren hebben toegang tot de vergadering en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid, althans indien de statuten niet anders bepalen. In het reglement staat bepaald hoeveel stemmen iedere eigenaar zal kunnen uitbrengen. Alleen met eenstemmigheid kan buiten de vergadering worden besloten.
Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaren benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.

De middelen, waaronder het reservefonds, worden bijeengebracht door de gemeenschappelijke eigenaren en deze moeten uiteraard conform de doelomschrijving en de statuten worden aangewend.

Informatie over