Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Huurrecht Woonruimte

Oudean advocatuur is gespecialiseerd in het huurrecht woonruimte.

Onder woonruimte wordt verstaan, een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.

Woning

Er dient dus sprake te zijn van huur van een gebouwde onroerende zaak. Een zaak is onroerend indien het duurzaam met de grond is verenigd. Verder is het van belang dat de zaak als woning is verhuurd. Het gaat er bij de bestemming van een gehuurde zaak  niet om welke naam partijen aan de overeenkomst hebben gegeven, maar om de inhoud van de overeenkomst. Onder woonruimte wordt verstaan de plaats waar men (meestal) de nachtrust geniet.

Woonwagen en standplaats

Ook de woonwagen en een standplaats vallen onder het begrip woonruimte.

Onder een woonwagen wordt verstaan een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats, in zijn geheel of in de delen kan worden verplaatst en waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 Woningwet is afgegeven. Onder een standplaats wordt verstaan een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn, die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

Zelfstandige en onzelfstandige woning

Indien vaststaat dat er sprake is van een woonruimte is het verder nog van belang om te kijken of het een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte is.

Onder een onzelfstandige woonruimte wordt verstaan, de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijk voorzieningen buiten de woning.

Alleen indien aan beiden voorwaarden is voldaan, is er sprake van een zelfstandige woning.

Voor het vereiste dat de woning een eigen voordeur bevat, is het niet vereist dat deze buiten uitkomt. Een inpandige eigen voordeur geldt ook als een eigen toegang. Met wezenlijke voorzieningen wordt bedoelt een keuken, bad/douche en toilet.

Zowel de huurder van een zelfstandige als onzelfstandige woonruimte genieten bescherming van het huurrecht. De onzelfstandigheid van een woning is uitsluitend relevant in de volgende gevallen.

  • Bescherming bij onderhuur.
  • Bescherming bij hospitahuur.
  • Huurprijstoetsing in het kader van de UHW.
  • Huurtoeslag.
  • Huurovereenkomst met een geliberaliseerde huurprijs.
  • Huisvestingsvergunning.

Korte duur

In artikel 7:232 BW is een uitzondering gemaakt, voor de toepasselijkheid van de huurregels, voor woonruimte waarvan het gebruik naar zijn aard van korte duur is. Ook de huurprijsbescherming geldt niet ten aanzien van deze overeenkomsten.

Of een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is wordt bekeken aan de hand van de omstandigheden van het geval.  De huur van zomerhuisjes en hotelkamers en wisselwoningen zullen snel onder deze bepaling vallen.

Informatie over