Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Renovatie

Onder renovatie wordt verstaan sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing wegen verandering of toevoeging. Dus niet alle vernieuwingen vallen onder het juridische begrip renovatie. Van renovatie is alleen sprake indien iets aan de woning wordt toegevoegd of verandert. Voorbeelden van renovatie zijn het vervangen van een oude keuken voor een nieuwe en luxere keuken of het aanbrengen van isolatievoorzieningen.

Dringende werkzaamheden

Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. Onder nadeel wordt gezien de uitstel die  tot extra kosten of schade leidt.

De gedoog plicht bestaat ook ten aanzien van werkzaamheden die de verhuurder op grond van artikel 5:56 BW moet toestaan ten aanzien van een naburig erf. Volgens artikel 7:220 BW dient de huurder de verhuurder de gelegenheid te geven om dringende werkzaamheden aan het gehuurde te laten uitvoeren. Indien de huurder zijn medewerking moet verlenen kan hij, indien er sprake is van een gebrek, aanspraak maken op vermindering van de huurprijs als (gedeeltelijke) ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding. Er is sprake van een gebrek wanneer de huurder niet het genot krijgt dat hij bij de aanvang van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Renovatie woonruimte

Indien de verhuurder van de woonruimte de woning wens te renoveren dan dient hij ofwel, de huurder een schriftelijk voorstel te doen waaruit blijkt dat ondanks de geplande  renovatie de huurovereenkomst kan worden voortgezet of de huurovereenkomst op te zeggen met als grond dat hij de woonruimte zelf dringende nodig heeft voor eigen gebruik. Indien de huurder niet eens is met het plan van de verhuurder op de woning te renoveren dan dient de verhuurder een vordering tot medewerking van de huurder in te stellen bij de rechter. De rechter zal  dan beoordelen of deze vordering redelijk is. Indien de huurder wel instemt met de renovatie maar niet met de huurverhoging wegens de renovatie dan kan hij de huurcommissie vragen om een uitspraak te doen.

Bij een voorstel tot renovatie van een woning is het zowel voor de huurder als verhuurder van belang dat tijdig en op de juiste manier wordt voldaan aan de voorgeschreven wettelijke eisen. Zowel de huurder als verhuurder doet er dus verstandig aan om tijdig juridisch advies in te winnen bij een huurrecht advocaat. Indien u vragen heeft over een voorstel tot renovatie of van plan bent om uw verhuurde woning te laten renoveren neem dan gerust contact op met Oudaen advocatuur.

Renovatie, grond van beëindiging huurrecht bedrijfsruimte

Indien de verhuurder de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte wil opzeggen wegens renovatie dan dient de huurder een beroep te doen op dringend eigen gebruik. Het beroep op dringend eigen gebruik zal alleen slagen indien de renovatie niet plaats kan vinden als de huurovereenkomst gehandhaafd blijft. Tevens dient er sprake te zijn van een dringende noodzaak tot renovatie. Algemene Bedrijfseconomische motieven kunnen volstaan als een dringende reden.  De verhuurder dient dus de noodzakelijkheid van de renovatie aan te tonen.

Het aantonen van deze noodzakelijkheid tot renovatie heeft de grootste kans van slagen indien de zaak deugdelijk wordt onderbouwd met bijvoorbeeld rapporten of financiële prognoses.

Het is voor de verhuurder van een bedrijfsruimte raadzaam om vooraf aan het renovatievoorstel advies in te winnen van een huurrechtadvocaat om te kijken of de renovatie wel voldoende financieel voordeel oplevert. Indien u vragen heeft over renovatie, neemt u dan gerust contact op met Oudaen advocatuur.

Informatie over