Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De volgende drie elementen zijn van belang:

  • De werknemer verbindt zich arbeid te verrichten.
  • De werkgever verbindt zich loon te betalen.
  • De werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever (er dient een gezagsverhouding te bestaan).

Arbeid

Om van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW te kunnen spreken dient de werknemer arbeid te verrichten. Van welke aard deze arbeid is doet niet ter zake. Zo kan zelfs slapen arbeid zijn in de zin van deze bepaling. Volgens de Hoge Raad is er echter geen sprake van een arbeidsovereenkomst indien de arbeid voor het grootste gedeelte is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de werknemer. Echter indien de arbeid bijdraagt aan het bereiken van het maatschappelijk doel van de onderneming kan er wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst (HR 14 april 2006, JAR 2006/119 Beurspromovendi).

Loon

Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst indien de loonverplichting ontbreekt. Het is niet van belang of de beloning al dan niet op de in arbeidsovereenkomsten gebruikelijke wijze wordt voldaan.

Ook als loon kan worden aangemerkt:

  • Loon in natura;
  • Loon dat als op declaratiebasis is uitbetaald onder afdracht van btw.

Buiten het loonbegrip valt:

  • Door derde betaalde fooien;
  • Het werkgeversdeel van de premie die de werkgever krachtens de sociale levensverzekeringswetgeving aan derden verschuldigd is.

In dienst van

De werknemer dient de arbeid te verrichten in dienst van de werkgever. De werknemer is in dienst indien hij onder gezag valt van de wederpartij. Er is sprake van ondergeschiktheid indien de wederpartij krachtens de overeenkomst bevoegd is aanwijzingen te geven omtrent het verrichten van de arbeid of met betrekking tot de bevordering van de goede orde in de onderneming. De reikwijdte van deze instructiebevoegdheid verschilt per geval. Zo zal een medisch specialist minder kunnen worden ’bestuurd’ dan een vakkenvuller. Enig zeggenschap dient echter wel bedongen te zijn.

De advocaten van Oudaen advocatuur zijn onder andere gespecialiseerd in arbeidsovereenkomsten. Indien u vragen heeft over een arbeidsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaat te Amsterdam.

Informatie over