Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Overeenkomst van Opdracht

In artikel 7:400 BW wordt de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden negatief omschreven; de werkzaamheden dienen anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst te zijn verricht en bestaan niet uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Het gaat bij de overeenkomst van opdracht om dienstverlening in de zakelijke en persoonlijke sfeer. In het tweede lid van artikel 7:400 BW valt te lezen dat de overeenkomst van opdracht bijna uitsluitend regelend recht bevat. In artikel 7:404 lid 1 BW staat vermeld dat de opdrachtgever loon aan de opdrachtnemer moet betalen wanneer de opdracht door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf is aangegaan. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen een inspanningsverbintenis en resultaatverbintenis. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde opzeggen krachtens artikel 7:408 lid 1 BW, echter in sommige situaties zal de opdrachtnemer zich kunnen beroepen op het BBA.

In de meeste gevallen zijn de zzp’ers werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Indien een persoon werkzaam is op basis van een overeenkomst van opdracht, dan is er geen sprake van een gezagsverhouding. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gelijkwaardig. Wel kan er sprake zijn van een verkapte ondergeschiktheid omdat artikel 7:402 BW de opdrachtgever de mogelijkheid biedt om de opdrachtnemer instructies te geven. Deze instructies behoren beperkt te blijven tot de uitvoering van de opdracht. Artikel 7:402 BW spreekt namelijk over aanwijzingen ‘omtrent de uitvoering’ van de opdracht. De opdrachtnemer hoeft dus geen instructies te volgen die niet passen binnen de opdracht. Hoe ver deze instructiebevoegdheid van de opdrachtgever reikt, is afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Een notaris zal bijvoorbeeld niet kunnen worden verplicht om als chauffeur voor zijn cliënt op te treden.

Aangezien het in sommige gevallen voor de opdrachtgever niet helemaal duidelijk is of hij een werknemer of zelfstandige in dienst heeft, is het verstandig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Zeker gezien het feit dat een arbeidsverhouding tot andere, vaak niet gewenste, verplichtingen leidt, zoals bijvoorbeeld het betalen van premies voor werknemersverzekeringen en pensioen, de arbeidsrechtelijke bescherming via titel 10 van boek 7 BW.

Indien u vragen heeft over de overeenkomst van opdracht kunt u contact opnemen met de arbeidsrecht advocaten van Oudaen advocatuur.

Informatie over