Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Scholingsplicht

Scholingsplicht tijdens dienstverband

Per 1 juli 2015 is in artikel 7:611a BW een scholingsplicht opgenomen. De scholingsplicht is zowel tijdens het dienstverband, als bij opzegging van de overeenkomst, als bij ontslag wegens disfunctioneren van de werknemer van toepassing.

In artikel 7:611 a BW staat het volgende vermeld

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen

Scholingsplicht bij opzeggen

Vanaf 1 juli 2015 gelden twee voorwaarden voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, te weten:

  1. er moet een redelijke grond voor de opzegging zijn
  2. herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet na scholing, is niet mogelijk of is niet aan de orde. Herplaatsing ligt niet in de rede bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

Scholingsplicht bij disfunctioneren

Het disfunctioneren van een werknemer kan een reden zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever dient de disfunctioneren werknemer tijdig op de hoogte te stellen van het disfunctioneren en hem de gelegenheid te bieden om dit te verbeteren. Tevens mag de ongeschiktheid van de werknemer op grond van artikel 7:699 lid 3 BW niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer.

Indien de werkgever de disfunctionerende werknemer geen scholing heeft geboden zal een ontslag op grond van disfunctioneren vanaf 1 juli 2015 niet meer slagen.

Informatie over