Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Reorganisatie en collectief ontslag

Gezien deze huidige financiële crisis is het voor veel bedrijven verstandig om hun personeelsbestand te laten inkrimpen. Dit kan zowel door individueel of collectief ontslag gebeuren. Indien er een collectief ontslag plaats gaat vinden van meer dan 20 medewerkers, dient de werkgever zich te houden aan een aantal specifieke wetten en regels, waaronder de WMCO. In de WMCO staat vermeld dat de werkgever een collectief ontslag van 20 of meer werknemers binnen drie maanden voorafgaand aan een ontslagprocedure aan zowel de vakbonden als  het UWV dient te melden.

Een goede voorbereiding is voor een reorganisatie noodzakelijk. Het is daarom van groot belang om een draaiboek voor de reorganisatie met een bijbehorend tijdschema in elkaar te zetten. Ook het informeren van het personeel is erg belangrijk. Het begrip van het personeel voor de inkrimping is mede van belang om een reorganisatie zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan de reorganisatie een communicatieplan en actieplan op te stellen.

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV Werkbedrijf

Indien de werkgever een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV Werkbedrijf aanvraagt dan dient hij rekening te houden met de volgende eisen:

  • De werkgever dient de beleidsregels van het UWV Werkbedrijf te hanteren;
  • De werkgever dient te onderbouwen waarom het voor de financiële of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is om de werknemers te ontslaan;
  • De werkgever dient zich aan het afspiegelingsbeginsel te houden.

De werknemer kan inhoudelijk verweer voeren tegen het ontslagaanvraag van de werkgever. Een UWV procedure duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Na ontvangen ontslagvergunning kan met hierna met inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd.

Kantonrechter procedure

Het is ook mogelijk om voor iedere individuele werknemer een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen bij de rechter. Veelal zal dan, bij een niet verwijtbare ontbinding, conform de kantonrechtersformule een ontbindingsvergoeding aan de werknemer worden toegekend. Een procedure bij de kantonrechter duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Het is mogelijk om met de werknemer individueel overeen te komen dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Deze overeenkomst dient te worden vastgelegd in een beëindigingovereenkomst.

Sociaal plan

Het afgeven van een ontslagvergunning, of het ontbinden door de kantonrechter, maar ook een  beëindigingovereenkomst, kan het eenvoudigst worden gerealiseerd  door de werknemer een regeling aan te bieden conform een met de vakbonden/ondernemingsraad overeengekomen passend sociaal plan. Het sociale plan dient uiteraard voorafgaand een procedure bij het UWV of de kantonrechter te worden opgesteld.

Informatie over