Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Kostenregeling

De ketenregeling zorgt er voor dat de werkgever niet steeds met de werknemer een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan overeenkomen. De ketenregeling staat in artikel 7:668a lid 1 BW vermeld. De ketenregeling werkt als volgt:

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tot tweemaal worden verlengd, zonder dat een opzegging noodzakelijk is, mits de termijn van 24 maanden niet is overschreden. Indien een arbeidsovereenkomst voor de derde keer wordt verlengd, ontstaat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd
  • indien het aantal tijdelijke aangesloten arbeidsovereenkomsten, welke binnen een periode van 6 maande elkaar opvolgen, meer dan 24 maanden duurt ontstaat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd
  • de tijd die tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomst zit dient minimaal zes maanden te bedragen, wil het de ketenregeling resetten

Het gaat dus om drie tijdelijke contracten, gedurende maximaal twee jaar en met een doorberekeningstermijn van zes maanden.

Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

Volgens artikel 7:688a lid 2 BW wordt de ketenregeling niet doorbroken als de werknemer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers sluit, die ten aanzien van de te verrichten arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Er zijn twee verschillen tussen artikel 7:688a lid 1 en 2.

  1. De keten van lid 1 niet wordt verbroken wanneer de werknemer op grond van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in verschillende functies werkzaam is.
  2. In artikel 7:668a lid 2 maken ook arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd deel uit van de keten.

Uitzondering op de ketenregeling

De ketenregeling is niet van toepassing:

  • wanneer een tijdelijk contract is gesloten voor 24 maanden of langer, onmiddellijk wordt vervolgd door een tijdelijk contract voor niet meer dan drie maanden
  • op leer/ arbeidstrajecten in de zin van artikel 7.2.2. Wet educatie en beroepsonderwijs
  • op werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en een gemiddelde arbeidsomvang van twaalf uur per week hebben

Afwijking bij CAO

Naast de bovenstaande wettelijke uitzonderingen kan bij Cao de periode van twee jaar worden verlengd tot maximaal 4 jaar en kan het aantal tijdelijke contracten worden verhoogd tot zes. Deze afwijking is alleen toegestaan bij uitzendovereenkomsten of bij cao aan te wijzen functies of groepen van functies, waarbij de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering afwijking van de ketenregeling rechtvaardigt.

De ketenregeling kan zelfs geheel buiten toepassing worden verklaard, maar alleen voor de door minister bepaalde bedrijfstakken. Ook kan bij cao worden afgeweken van de regeling van opvolgend werkgeverschap.

Informatie over