Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Medezeggenschapsrecht

Onder medezeggenschap wordt verstaan de verschillende wijzen waarop werknemers invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen die genomen worden in de onderneming of de organisatie waarin zijn werkzaam zijn. De ondernemer is de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt.

Indien een onderneming ten miste 50 personen in dienst heeft is de onderneming verplicht een ondernemingsraad in te stellen volgens (artikel 2 WOR).

Indien een onderneming tussen de 10 en 50 werknemers heeft, waar geen ondernemingsraad is ingesteld, is de onderneming alleen verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen als de meerderheid van de werknemers dat wil. In een onderneming waar ten miste 10 maar minder dan 50 personen werken, waar geen ondernemingsraad of personeels-vertegenwoordiging is ingesteld, geldt er wel een wettelijk plicht tot het houden van personeelsvergaderingen.
De personeelsvergadering is een bijeenkomst van de bestuurder met het voltallige personeel, die ten minste tweemaal per jaar moet worden gehouden.

Doel medezeggenschap.

De werknemers worden doormiddel van de medezeggenschap betrokken bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. De WOR kent de Ondernemingsraad diverse rechten en faciliteiten toe. De ondernemer is bijvoorbeeld gehouden tot:

  • Het voeren van overleg met de Ondernemingsraad;
  • Het verstrekken van informatie aan de Ondernemingsraad;
  • Om tijdig advies te vragen aan de Ondernemingsraad ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
  • Om tijdig instemming te vragen van de Ondernemingsraad ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming in ruime zin;
  • Om aan de Ondernemingsraad bepaalde faciliteiten te verlenen zoals vergaderen tijdens werktijd en scholing.

Personeelsvertegenwoordiging.

De personeelsvertegenwoordiging krijgt ook diverse rechten en faciliteiten toegewezen door de WOR, zoals het recht op informatie en het recht om in te stemmen bij een werktijdregeling. De rechten die de Personeelsvertegenwoordiging hebben zijn echter wel beperkter dan die van de Ondernemingsraad.

Medezeggenschapsrecht advocaat.

De advocaten van Oudaen Advocatuur begeleiden en ondersteunen zowel de medezeggenschaporganen als de directies die met medezeggenschap worden geconfronteerd. De arbeidsrecht specialisten van Oudaen Advocatuur kijken niet alleen naar de juridische aspecten, maar brengen eveneens de strategische en procesmatige onderdelen in beeld. Indien u een vraag heeft inzake medezeggenschapsrecht, kunt u terecht bij onze arbeidsrecht advocaten te Amsterdam.

Informatie over